กรงสุนัข สแตนเลส แบ่งห้อง / ชั้น
รหัส SPC กรงแบบแบ่งห้อง
SPC.1 กรงแบ่งห้อง
ย307 x ก107 x ส140 cm.
สำหรับสุนัขใหญ่
SPC.2 กรงแบ่งห้อง
ย367 x ก107 x ส140 cm.
สำหรับสุนัขใหญ่
SPC.3 กรงแบ่งห้อง
ย206 x ก677 x ส100 cm.
สำหรับสุนัขกลาง-ใหญ่
SPC.4 กรงแบ่งห้อง
ย186 x ก107 x ส140 cm.
สำหรับสุนัขใหญ่
SPC.5 กรงแบ่งห้อง
ย156 x ก107 x ส130 cm.
สำหรับสุนัขใหญ่
SPC.6 กรงแบ่งห้อง
ย206 x ก67 x ส80 cm.
สำหรับสุนัขเล็ก
SPC.7 กรงแบ่งห้อง
ย107 x ก67 x ส80 cm.
สำหรับสุนัขเล็ก
SPC.8 กรงแบ่งห้อง
ย150 x ก67 x ส80 cm.
สำหรับสุนัขเล็ก
SPC.9 กรงแบ่งห้อง
ย306 x ก107 x ส160 cm.
สำหรับสุนัขเล็ก-ใหญ่
SPC.10 กรงแบ่งห้อง
ย130 x ก67 x ส80 cm.
สำหรับสุนัขเล็ก่
SPC.11 กรงแบ่งห้อง
ย156 x ก107 x ส130 cm.
สำหรับสุนัขใหญ่
SPC.12 กรงแบ่งห้อง
ย186 x ก107 x ส100 cm.
สำหรับสุนัขกลาง-ใหญ่
SPC.13 กรงแบ่งห้อง
ย246 x ก107 x ส140 cm.
สำหรับสุนัขใหญ่
SPC.14 กรงแบ่งห้อง
ย150 x ก67 x ส100 cm.
สำหรับสุนัขกลาง-ใหญ่
SPC.15 กรงแบ่งห้อง
ย186 x ก107 x ส130 cm.
สำหรับสุนัขใหญ่
SPC.16 กรงแบ่งห้อง
ย206 x ก67 x ส80 cm.
สำหรับสุนัขใหญ่
SPC.17 กรงแบ่งห้อง
ย106 x ก67 x ส80 cm.
สำหรับสุนัขเล็ก
SPC.18 กรงแบ่งห้อง
ย106 x ก67 x ส80 cm.
สำหรับสุนัขเล็ก
SPC.19 กรงแบ่งห้อง
ย80 x ก67 x ส80 cm.
สำหรับสุนัขเล็ก
SPC.20 กรงแบ่งห้อง
ย150 x ก67 x ส130 cm.
สำหรับสุนัขใหญ่
SPC.21 กรงแบ่งห้อง
ย217 x ก107 x ส140 cm.
สำหรับสุนัขเล็ก
SPC.22 กรงแบ่งห้อง
ย337 x ก127 x ส130 cm.
สำหรับสุนัขใหญ่
SPC.23 กรงแบ่งห้อง
ย247 x ก107 x ส130 cm.
สำหรับสุนัขเล็ก
SPC.24 กรงแบ่งห้อง
ย150 x ก67 x ส130 cm.
สำหรับสุนัขใหญ่
รหัส SCC กรงแบบแบ่งชั้น
SCC.1 กรงแบ่งชั้น
ย150 x ก107 x ส180 cm.
สำหรับสุนัขเล็ก
SCC.2 กรงแบ่งชั้น
ย107 x ก67 x ส160 cm.
สำหรับสุนัขเล็ก
SCC.3 กรงแบ่งชั้น
ย150 x ก67 x ส160 cm.
สำหรับสุนัขเล็ก
SCC.4 กรงแบ่งชั้น
ย107 x ก67 x ส240 cm.
สำหรับสุนัขเล็ก
SCC.5 กรงแบ่งชั้น
ย107 x ก67 x ส160 cm.
สำหรับสุนัขเล็ก
SCC.6 กรงแบ่งชั้น
ย80 x ก70 x ส160 cm.
สำหรับสุนัขเล็ก
SCC.7 กรงแบ่งชั้น
ย150 x ก67 x ส160 cm.
สำหรับสุนัขเล็ก
SCC.8 กรงแบ่งชั้น
ย107 x ก97 x ส200 cm.
สำหรับสุนัขกลาง-ใหญ่
SCC.9 กรงแบ่งชั้น
ย80 x ก67 x ส160 cm.
สำหรับสุนัขเล็ก
SCC.10 กรงแบ่งชั้น
ย107 x ก80 x ส240 cm.
สำหรับสุนัขเล็ก
SCC.11 กรงแบ่งชั้น
ย80 x ก67 x ส160 cm.
สำหรับสุนัขเล็ก
SCC.12 กรงแบ่งชั้น
ย150 x ก67 x ส160 cm.
สำหรับสุนัขเล็ก
SCC.13 กรงแบ่งชั้น
ย207 x ก67 x ส240 cm.
สำหรับสุนัขเล็ก
SCC.14 กรงแบ่งชั้น
ย100 x ก70 x ส160 cm.
สำหรับสุนัขเล็ก
SCC.15 กรงแบ่งชั้น
ย80 x ก67 x ส160 cm.
สำหรับสุนัขเล็ก